Informatie ten behoeve van aangifte inkomstenbelasting 2018.

De volgende informatie en bescheiden zijn noodzakelijk voor een correcte aangifteverzorging:

1   |   Inkomsten

-        jaaropgave(n) werkgever(s)

-        jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s)

-        opgave ontvangen partneralimentatie

2   |   Eigen woning

-        W.O.Z. waarde woning naar de peildatum 1 januari 2017 (belastingjaar 2018)

-        jaaropgave bank inzake hypoheekschuld en betaalde rente

-        betaalde erfpacht

(bij monumentenwoningen zijn meer opgaven relevant)

3   |    Aftrekbare uitgaven

-        door u zelf betaalde pensioenpremies (opgave verzekeraar, ook van pensioenaanwas)

-        premies particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

-        betaalde partneralimentatie

-        betaalde kinderalimentatie

-        kosten kinderopvang

-        gespecificeerde opgave giften charitatieve doelen (ANBI-instellingen!)

-        gespecificeerde kosten van een studie voor beroepsgerichte opleiding

-        kosten kinderopvang (jaaropgave instelling)

-        gespecificeerde opgave buitengewone lasten (niet verzekerde medische kosten)

  • kosten van voorgeschreven medicijnen
  • kosten medische hulpmiddelen (niet: bril of contactlenzen)
  • kosten “medisch” vervoer en ziekenhuisbezoek thuiswonende verwanten
  • dieetkosten (op voorschrift arts)
  • kosten artsen, tandartsen, ziekenhuis e.d.

3   |   Inzake het vermogen per 31 december 2018 (bij eerste aangifte ook 31/12/2017) 

-        jaaropgave banken (saldi rekeningen)

-        vorderingen op derden

-        andere woningen dan de eigen woning en ander onroerend goed (W.O.Z. waarde)

-        overige “niet consumptieve” bezittingen

-        schulden aan derden

-        overige verplichtingen

4   |   Overige info en bescheiden

-        opgave inzake levensloopregeling, gebruik en verlof

-        beschikkingen toeslagen 2018 en 2019 (huur, zorg, kinderopvang, kindgebonden budget)

Bovenstaande opgave heeft niet de pretentie volledig te zijn, de meest voorkomende zaken werden slechts genoemd. Bij verzorging van uw aangifte kunnen nog andere bescheiden noodzakelijk zijn.

Verder zijn wijzigingen in uw burgerlijke staat (huwelijk, samenwonen), onderhoudsituatie van kinderen, geboorte, overlijden en dergelijke in veel gevallen relevant.